What is the meaning of word called “गोविन्द”

Word गो: has many meanings like वाणी / वेदः, धरा, धेनुः, इन्द्रियं ( speech, earth, cow, senses )   गोविन्दम् = गां विन्दति इति गोविन्द:, ...

How this word called “स्नातक” was formed ?

ब्रह्मचर्य्यं त्यक्त्वा यो गृहाश्रमं गतः स स्नातकः   Those who left brahmacharya( studies ) and they have progressed to married life are called स्नातक ( graduate...

Wrong pronunciation of “हृषिकेश” formed ऋषिकेश

This word "ऋषिकेश"  was formed due to wrong pronunciation of original word "हृषिकेश"   हृषिकेश (Hrishikesh) means the Lord of senses, Vishnu   हृषीकाणाम् (इन्द्रियाणाम्) ईश: हृषीकेशः ( षष्ठी...

How this word ‘अतिथि’ is derived?

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते ॥   A Brāhmaṇa staying for a single night and whose date of coming is not fixed,...

Usage of “मा” indeclinable(अव्यय ) with लुङ् लकार

Sutra - माङि लुङ्  meaning - माङ्-अव्ययस्य उपस्थितौ धातोः लुङ्लकारः भवति (In presence of the अव्यय माङ्, लुङ्लकारः is used.)       लुङ् लकार - which is used...

How these words हस्तिनापुर, गजसाह्वय, नागसाह्वय, नागपुरं  was formed ?

Hastinapur ( हस्तिनपुरम् ) - name of a city founded by king Hastin, said to be situated some fifty miles north-east of the modern...

How to this word called उदाजहार was formed ?

उदाहृ - To relate, narrate, declare, announce, To say, speak, utter;  उद + हृ (लिट्लकारः , परस्मैपदम् )    Occurrences of the word -  Purusha Suktam - धा॒ता पु॒रस्ता॒त्...

How these words गरिष्ठ: , श्रेष्ठ: , ज्येष्ठ: , कनिष्ठ: were derived ?

अजादी गुणवचनादेव - 5.3.58   "अतिशय" (when comparing qualities) अस्मिन् सन्दर्भे विहितौ "इष्ठन्" तथा "ईयसुन्" एतौ अजादिप्रत्ययौ केवलम् गुणवाचिभ्यः शब्देभ्यः एव विधीयन्ते । एतयोः द्वौ प्रत्ययौ (...

How these word जनता , सहायता were derived ?

सूत्र - तस्य समूह:   षष्ठीसमर्थात् शब्दात् समूहस्य निर्देशं अण् प्रत्ययः भवति । 1. काकानाम् समूहः (काक + अण्) = काकम् 2. बकानाम् समूहः (बक + अण्) =...

What does this word called “महानुभाव” means ?

महानुभाव means "Those who make great impact" ( महान् अनुभावः येषां ते )   अनुभावः means impact   महानुभावः - अनु + भू+ णिच् करणे अच् प्रत्यय