Madhurastakam (मधुराष्टकम्)

Madhurastakam (मधुराष्टकम्) is a Sanskrit composition in devotion of Krishna, composed by the Sri Vallabhacharya. Sri Vallabhacharya was a...

Govindashtakam (श्रीगोविन्दाष्टकम्)

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशंगोष्ठप्राङ्गणरिङ्खणलोलमनायासं परमायासम् ।मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारंक्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १॥ Worship Govinda who is supreme bliss,...

Guru Ashtakam (गुर्वष्टकम्)

Guru Ashtakam is composed by Adi Sankaracharya. It is a prayer highlighting the importance of a guru in one's life

शिव ताण्डव स्तोत्र – अन्वय – हिन्दी अर्थ

शिव ताण्डव स्तोत्र - अन्वय - हिन्दी अर्थ जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः...

आदित्यहृदयम् – अन्वय – हिन्दी अर्थ​

आदित्यहृदयम् - अन्वय - हिन्दी अर्थ​ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥दैवतैश्च...

What is Rudra Suktam (रुद्र सूक्तम्) ?

What is Rudra Suktam (रुद्र सूक्तम्) ? Rudra Suktam (रुद्र सुक्तम् ) is a Vedic prayer to Rudra  (Lord...

What is Rudrashtakam (रुद्राष्टकम्) ?

Rudrashtakam (रुद्राष्टकम्) is a Sanskrit composition in devotion of Lord Shiva. The devotional hymn "Rudrashtakam" appears in the Uttara...

नासदीय सूक्त – अन्वय , हिन्दी अर्थ​सहित​

नासदीय सूक्त - अन्वय , हिन्दी अर्थ​सहित​ नासदासीन्नो सदासीत् त​दानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो...

What is Narayana Kavacha & who thought it to Indra?

Narayana Kavacham (नारायण कवच) is a prayer to Lord Vishnu mentioned in Bhagavata Purana, sixth skanda-chapter 8.  It is also known as...

What is Venkatesa Suprabhatam & Who has written it ?

What is Venkatesa Suprabhatam (श्रीवेङ्कटेशसुप्रभातम्) ? Venkatesa Suprabhatam(श्रीवेङ्कटेशसुप्रभातम्) is a collection of Sanskrit hymns or verses recited early morning...
error: Veda Boys