यदा कृष्णः वंशिवादनेन धेनूनाम् आह्वानं कृतवान् आसीत् इति कथां श्रुतवन्तः खलु तथापि काव्यभावना इत्येव चिन्तयन्ति स्म जनाः। अधुना पश्यन्तु कथम् एषा बालिका वाद्योपकरणेन धेनूः आह्वयतीति।।

When Krishna use to play flute, the cows use to come by listening his music.

See how cows can enjoy the music and respond to it.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!