Aging is the quality of this physical body

Aging is the quality of this physical body and not the seer of this physical body. Seer & the body are two different #Vedanta

How does the ‘गोविन्द’ word originated ?

How does the 'गोविन्द' word originated ? गोभिर्वाणीभिर्विन्दते , वेत्ति वेदान्तवाक्ययैरिति वा गोविन्दः ! The one who is known by "गो" (वाणी, speech) or by the...

Because of which popular cause, these species take birth ?

Mother to son - One day you will make us proud, by becoming the "cabinet secretary" of india. Son replied - माता कुतो ह वा...

When I wake from anesthesia, what do I register ?

When I wake from anesthesia, what do I register ? I register previous absence of mind, non existence of physical body and non existence of...

How to curse someone in Sanskrit ?

मूत्रश्लेष्माशनः पाप निरयं प्रतिपत्स्यसे - ओ पापी , तू मूत्र और लार खानेवाला कीडा होकर नरक मे पडेगा । This curse was given by Brighu rishi...

उदर निमित्तं बहुकृत वॆषः

जटिलॊ मुण्डी लुञ्छितकेशः , काषायान्बर बहुकृत वॆषः । पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः , उदर निमित्तं बहुकृत वॆषः ॥ One is with matted hair , another...
video

Effect of music on cows

यदा कृष्णः वंशिवादनेन धेनूनाम् आह्वानं कृतवान् आसीत् इति कथां श्रुतवन्तः खलु तथापि काव्यभावना इत्येव चिन्तयन्ति स्म जनाः। अधुना पश्यन्तु कथम् एषा बालिका वाद्योपकरणेन धेनूः...

How it is possible for a limited individual to be referred as Absolute Brahman...

How it is possible for a limited individual to be referred as Absolute Brahman ? अवच्छेदः कल्पितः स्यादवच्छेद्यं तु वास्तवम् । तस्मिन् जीवत्वमारोपाद्ब्रह्मत्वं तु स्वाभावतः ।। Limitation...

Wake-up memory

The moment one open his eyes to this world & its objects, they become real. But prior to waking, when one was in sleep, he...

Vedanta Quotes

घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति । देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ।। Like Sun who shine within the pot, but Sun doesn't get destroyed with the destruction...